Vilkår og betingelser

Samarbejdet med BE communication

Når du som kunde vælger at benytte BE communication som leverandør af oversættelser, korrektur og/eller eventuel tilretning af eksisterende tekst, oversættelse og stempling af juridisk dokumenter, transskribering og tolkeydelser, skal du være klar over følgende:

Tilbud og overslag 

Når vi sender et overslag, er det et skøn over, hvad opgaven vil koste dig som kunde, og det er afgivet uden binding for BE communication. Tilbuddet er afgivet af BE communication og har, med mindre andet er anført deri, en gyldighed på én måned fra den dato, det er dateret. 

Ændringer i et eksisterende tilbud skal være skriftlige for at være bindende for BE communication. Det ændrede tilbud skal derefter betragtes som et nyt tilbud, og det oprindelige tilbud vil derfor ikke

længere være gyldigt. Ved din (kundens) mundtlige eller skriftlige accept af et tilbud udgør dette et aftalegrundlag imellem dig (kunden) og BE communication. 

Indgåelse af aftale/Ændringer i indgåede aftaler

 Hvis du (kunden) afgiver en ordre, uden der forud foreligger et tilbud fra BE communication, danner de enhedspriser, som BE communication har på det pågældende tidspunkt sammen med en eventuel ordrebekræftelse fra BE communication, aftalegrundlaget. 

Ændringer til allerede afgivne ordrer skal af dig (kunden) meddeles skriftligt til BE communication, og i det omfang allerede udført oversættelsesarbejde bliver overflødiggjort, har BE communication krav på betaling herfor til de enhedspriser, der var gældende for den oprindelige ordre. 

Hvis ændringen fører til en reduktion af ordren, og BE communication allerede har reserveret personale eller leverandører til udførelse af ordren (opgaven), har BE communication ret til at kræve betaling for den oprindelige ordre i det omfang, det pågældende personale (leverandører) ikke kan om-disponeres.  

Fortrolighed

BE communication behandler dit (kundens) materiale og andre oplysninger i relation hertil strengt fortroligt, men har retten til at videregive disse til de medarbejdere, leverandører eller eksterne samarbejdspartnere, som skal udføre opgaven. Det påhviler BE communication at sikre, at medarbejdere, leverandører og eksterne samarbejdspartnere er pålagt tilsvarende fortrolighedsforpligtelse. Er der ønsker om, at der skal tages specielle forholdsregler af fortrolighedsmæssig karakter, skal du (kunden) meddele BE communication dette i skriftlig form senest i forbindelse med din (kundens) ordreafgivelse. 

Hvis forholdsreglerne i et ikke-ubetydeligt omfang ændrer på BE communications forudsætninger for et eventuelt tilbud, har BE communication krav på at genforhandle den tilbudte pris for løsning af opgaven. 

Din (kundens) medvirken til ordrens udførsel 

Du (kunden) eller dine kolleger og samarbejdspartnere skal i rimeligt omfang stå til rådighed og være villig til at besvare opklarende spørgsmål til udgangsteksten efter anmodning fra BE communication og dennes leverandør. 

Priser og betalingsbetingelser 

Medmindre andet er aftalt, afregnes der efter BE communications til enhver tid gældende prisenheder. Priserne er ekskl. moms. Opstår der eventuelle udlæg i forbindelse med udførelsen af en ordre, afregnes disse særskilt. 

Tilbud udarbejdet af BE communication gælder kun for den specifikt tilbudte ordre/opgave. 

Betalingsbetingelser fremgår af eventuelt tilbud, ordrebekræftelse samt faktura fra BE communication.

Betalingsbetingelserne er normalt 8 dage netto fra BE communications levering af ordren (opgaven). BE communication har ret til betaling ud over den aftalte pris, hvis udførelsen af en ordre tager længere tid som følge af væsentlige fejl eller uklarheder i dit (kundens) udgangsmateriale (kildetekst), fejl i computerprogrammer leveret af dig (kunden), at termlister, billeder og links ikke er udtømmende, og at disse forhold ikke med rimelighed kunne forudses ved aftalens indgåelse. 

BE communication forbeholder sig ret til at opkræve forudbetaling for en opgave/ordre, hvis og når en

opgave overstiger kr. 20.000,- ekskl. moms. Overstiger prisen for en opgave/ordre udført af BE

communication kr. 20.000,- ekskl. moms, kan der blive opkrævet betaling før, midt og efter levering af

opgave/ordre. Dette aftales dog skriftligt, mellem dig (kunden) og BE communication, inden opgaven sættes i gang.

Reklamationer 

Regler gældende for oversættelser – korrekturlæsning – transskribering – tilretning af eksisterende tekst. Reklamationer skal fra din (kundens) side sendes til BE communication senest 10 arbejdsdage efter BE communications levering af den pågældende ordre. 

Reklamationen skal være specifik og nøje beskrive dine (kundens) klagepunkter.

Modtager BE communication ikke klagen/indsigelser inden for denne tidsfrist fra dig (kunden), betragtes opgaven/ordren som endeligt accepteret af dig (kunden). 

BE communications ændringer i en allerede leveret oversættelse med henblik på at tilpasse denne til din (kunden) ønskede terminologi eller anden ordlyd skal ikke opfattes som en reklamation eller BE communications accept af at have leveret en fejlbehæftet oversættelse.

Hvis du (kunden) inden for senest xx dage (anført tidsfrist) sender en reklamation til BE communication, og denne er berettiget, skal BE communication inden for en rimelig tidsfrist foretage de nødvendige korrektioner i oversættelsen/korrekturen. 

Din (kundens) reklamationsret bortfalder, hvis du (kunden) selv eller gennem en tredjepart har

redigeret i eller ændret en tekst leveret af BE communication, og disse ændringer har direkte eller indirekte indflydelse på din (kundens) reklamation. 

Regler gældende for tolkning. Reklamationer skal fra din (kundens) side sendes til BE communication senest 10 arbejdsdage efter, BE communication har leveret den pågældende ordre.

Reklamationen skal være specifik og nøje beskrive dine (kundens) klagepunkter.

Modtager BE communication ikke klagen/indsigelser inden for denne tidsfrist fra dig (kunden), betragtes opgaven/ordren som endeligt accepteret af dig (kunden). 

Hvis du (kunden) inden for senest xx dage (anført tidsfrist) sender en reklamation til BE communication, og denne er berettiget, skal BE communication inden for en rimelig tidsfrist foretage de nødvendige foranstaltninger over for den tolk (freelancer), der har udført opgaven. 

Erstatningsansvar og erstatningspligt 

BE communication er udelukkende ansvarlig for de skader, der direkte og bevisligt skyldes mangler i forbindelse med BE communications udførte arbejde. 

BE communication er ikke som følge af mangler eller forsinkelse ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. 

BE communications erstatningspligt kan aldrig overstige fakturabeløbet på den pågældende ordre (opgave). 

Flertydighed i teksten til oversættelse, korrekturlæsning eller revision/tilretning fritager BE communication for ethvert ansvar. 

BE communication har ikke noget ansvar for din (kundens) brug af tekster i brochurer, hjemmesider m.v. uden din (kunden)s egen godkendelse af teksten. 

BE communication er ikke ansvarlig for fejl, skader eller mangler, som skyldes brug af IT og/eller telekommunikationsteknologi. 

Du (kunden) er forpligtet til at skadesløsholde BE communication for ethvert krav fra tredjemand for brug af den oversatte, korrekturlæste eller reviderede tekst. 

Annullering 

Sker der misligholdelse fra din (kundens) side eller forventet misligholdelse i form af din (kundens) konkurs, betalingsstandsning eller andre væsentlige forhold, berettiger det BE communication til at undlade at udføre en given ordre/opgave eller – hvis opgaven er under udførelse – at indstille arbejdet med ordren/opgaven, indtil du (kunden) har stillet en efter BE communications opfattelse tilfredsstillende sikkerhed for ordrens/opgavens betaling. Forsinkelser forårsaget heraf kan ikke lægges BE communication til last. 

Forhindres BE communication i at udføre en aftalt opgave på grund af forhold uden for BE communications kontrol, har BE communication ret til at udtræde af aftalen uden på nogen måde at være erstatningspligtig over for dig (kunden). 

Copyright og ophavsret 

Medmindre andet er skriftligt aftalt, forbliver ophavsretten til oversættelser af tekster, korrektur af tekster, tekstrevision og tilretning af tekster samt legalisering af tekster og andre ydelser, der er produceret af BE communication, hos BE communication. Det samme gælder for de leverandører, medarbejdere eller samarbejdspartnere, som er bestilt af BE communication til at udføre din (kundens) opgave/ordre. Det gælder også de databaser, som BE communication og bestilte leverandører, medarbejder eller samarbejdspartnerne løbende opbygger i deres oversættelseshukommelse. 

Du (kunden) skal holde BE communication skadesløs for ethvert krav fra tredjemand vedrørende krænkelse af ophavsrettigheder af enhver art i forbindelse med udførelse af en ordre for dig (kunden). 

Lovgivning 

Alle aftaler mellem dig (kunden) og BE communication er underlagt dansk lovgivning med retten i den retskreds, hvor BE communication har sit domicil, som værneting. 

Vi har altid en freelancer på standby - klar til at løse en opgave.

Skal vi også hjælpe dig?

+45 26 74 53 00  /  be@becommunication.dk

BE communication

Besøg os

Skibbrogade 11, 2.
6100 Haderslev
Tlf. 26 74 53 00
CVR: DK32426506

Quick links

Om os

Sprog

Priser

Kontakt

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere uddybning om de emner, vi deler?

Tilmeld dig nu og udvid din viden!